Идеалистико-прагматическа система за мрежово адресиране
Съвкупност от правила за съставяне и разпознаване на адреси в мрежи за обмен на данни на потоци от пакети

Общо употребявани термини и техните значения:

мрежа – съвкупност от обекти, свързани по между си за обмен на данни; обектите, които не са свързани пряко, обменят данни по между си чрез обекти, които препредават данни; данните биват обменяни на порции.

възел – обект свързан в мрежа

връзка – среда между възли при пряк обмен

съсед – възел по отношение на възел, при наличие на връзка между двата

протокол – система от правила за обмен на данни; мрежов протокол – протокол за обмен на данни в мрежа

пакет – порция данни с допълнения за упътване и контрол – при обмен в мрежа

адрес – унифицирани данни за достигане до възел или множество възли; адресите биват обвързвани със съответните възли и биват използвани в пакетите изпращани от и в пакетите изпращани до тези възли.

източник – възел като подател на пакет; адрес на източник – адрес, с който източника на даден пакет се представя
местоназначение – възел като получател на пакет; адрес на местоназначение – адрес за определяне на местоназначение/местоназначения на даден пакет

път – последователност от адреси; за да достигне определено местоназначение, даден пакет бива препратен последователно през всеки от възлите с тези адреси.

услуга – дейност извършвана от възел за възел или множество възли

сървър – възел като изпълнител на услуга
клиент – възел като ползвател на услуга

Типове адреси

При различни подходи за достигане до възли биват използвани отделни типове адреси, всеки със съответна структура и някои с допълнения за параметри.

Типове адреси и техните описания

(1) Съставно местонахождение на възел

Съставно местонахождение на възел е:
– последователност от:
1. самообозначение на възел / зададено местонахождение на възел спрямо отправен възел
2. празно обозначение / договорено местонахождение на възел спрямо възела с предшестващото самообозначение/местонахождение
Съставното местонахождение е на последно обозначения възел и спрямо начално обозначения възел.

Разновидности:

Частно прието съставно местонахождение на възел – съставно местонахождение на възел, състоящо се от обозначения за частна употреба

Общоприето съставно местонахождение на възел – съставно местонахождение на възел, състоящо се от обозначения за обществена употреба

Обяснения

самообозначение на възел – обозначение на възел спрямо същия този възел – число нула
Самообозначение на възел в началото на адрес на местоназначение е самообозначение на възела източник.
Самообозначение на възел в началото на адрес на източник е самообозначение на възела местоназначение.

отправен възел за зададени местонахождения на възли – възел, спрямо който биват съставяни зададени местонахождения на възли
обозначение на отправен възел за зададени местонахождения на възли – номер на отправен възел за зададени местонахождения на възли измежду такива отправни възли – цяло положително число

обозначение на съсед спрямо даден възел – номер на съсед измежду съседите на дадения възел – цяло положително число
зададено обозначение на съсед спрямо даден възел – обозначение на съсед спрямо даден възел, уникално за този възел
договорено обозначение на съсед спрямо даден възел – обозначение на съсед спрямо даден възел, уникално и за дадения възел, и за обозначавания съсед

обозначение за край – обозначение за край на последователност от обозначения – число нула

зададено местонахождение на възел спрямо отправен възел – последователност от:
1. обозначение на отправен възел за зададени местонахождения на възли
2. зададени обозначения на съсед (незадължителни), всяко спрямо възела с непосредствено предхождащото го обозначение
3. обозначение за край
Зададеното местонахождение е на последно обозначения възел и спрямо отправния възел за зададени местонахождения на възли.

празно обозначение – попълнение за последователност от обозначения – число нула

договорено местонахождение на възел спрямо даден възел – последователност от:
1. договорено обозначение на съсед спрямо дадения възел
2. договорени обозначения на съсед (незадължителни), всяко спрямо възела с непосредствено предхождащото го обозначение
3. обозначение за край
Договореното местонахождение е на последно обозначения възел и спрямо първоначално дадения възел.

обозначение за частна употреба – обозначение предназначено за частна употреба
обозначение за обществена употреба – обозначение предназначено за обществена употреба

(2) Съставно определение на възел

Съставно определение на възел е:
– последователност от:
1. самообозначение на възел / зададено определение на възел спрямо начален възел
2. празно обозначение / договорено определение на възел спрямо възела с предшестващото самообозначение/определение
Съставното определение е на последно обозначения възел и спрямо начално обозначения възел.

Разновидности:

Частно прието съставно определение на възел – съставно определение на възел, състоящо се от обозначения за частна употреба

Общоприето съставно определение на възел – съставно определение на възел, състоящо се от обозначения за обществена употреба

Обяснения

самообозначение на възел – обозначение на възел спрямо същия този възел – число нула
Самообозначение на възел в началото на адрес на местоназначение е самообозначение на възела източник.
Самообозначение на възел в началото на адрес на източник е самообозначение на възела местоназначение.

начален възел за зададени определения на възли – възел, спрямо който биват съставяни зададени определения на възли
обозначение на начален възел за зададени определения на възли – номер на начален възел за зададени определения на възли измежду такива начални възли – цяло положително число

познат – възел по отношение на възел, като всеки от двата знае адрес от тип „съставно местонахождение на възел“ на другия
обозначение на познат спрямо даден възел – номер на познат измежду познатите на дадения възел – цяло положително число
зададено обозначение на познат спрямо даден възел – обозначение на познат спрямо даден възел, уникално за този възел
договорено обозначение на познат спрямо даден възел – обозначение на познат спрямо даден възел, уникално и за дадения възел, и за обозначавания познат

обозначение за край – обозначение за край на последователност от обозначения – число нула

зададено определение на възел спрямо начален възел – последователност от:
1. обозначение на начален възел за зададени определения на възли
2. зададени обозначения на познат (незадължителни), всяко спрямо възела с непосредствено предхождащото го обозначение
3. обозначение за край
Зададеното определение е на последно обозначения възел и спрямо началния възел за зададени определения на възли.

празно обозначение – попълнение за последователност от обозначения – число нула

договорено определение на възел спрямо даден възел – последователност от:
1. договорено обозначение на познат спрямо дадения възел
2. договорени обозначения на познат (незадължителни), всяко спрямо възела с непосредствено предхождащото го обозначение
3. обозначение за край
Договореното определение е на последно обозначения възел и спрямо първоначално дадения възел.

обозначение за частна употреба – обозначение предназначено за частна употреба
обозначение за обществена употреба – обозначение предназначено за обществена употреба

(3) Определение на тип услуги за сървър

Определение на тип услуги за сървър е:
– обозначение за типа услуги „разпределяне/указване на типове услуги“ / последователност от:
1. обозначения на категория (незадължителни), първото – изобщо, всяко следващо – в категорията с непосредствено предхождащото го обозначение
2. обозначение на тип услуги в категорията с непосредствено предхождащото обозначение, ако има такова, в противен случай – обозначение на тип услуги изобщо
3. обозначение за край
Определението е на обозначения тип услуги и за сървър за услуги от този тип.

Адресно допълнение:

Изисквано начално припокриване – брой обозначения спрямо възел и обозначения за край, които трябва да съвпадат последователно от началото в сравнявани адреси – цяло число без знак
Сравнявани адреси са, от една страна, адрес по пътя до местоназначението на пакет, и от друга – адресът на източник на този пакет или друг адрес, установен за целта.

Разновидности:

Частно признато определение на тип услуги за сървър – определение на тип услуги за сървър, състоящо се от обозначения за частна употреба

Общопризнато определение на тип услуги за сървър – определение на тип услуги за сървър, състоящо се от обозначения за обществена употреба

Обяснения

услуга „разпределяне/указване на типове услуги“ – разпределяне/указване на определения на типове услуги за сървъри
обозначение за типа услуги „разпределяне/указване на типове услуги“ – число нула

обозначение на категория – номер на категория изобщо или като подкатегория измежду подкатегориите на дадена категория – цяло положително число

обозначение на тип услуги – номер на тип услуги в дадена категория или изобщо – цяло положително число

обозначение за край – обозначение за край на последователност от обозначения – число нула

обозначение за частна употреба – обозначение предназначено за частна употреба
обозначение за обществена употреба – обозначение предназначено за обществена употреба

(4) Определение на тип услуга за клиенти

Определение на тип услуга за клиенти е:
– обозначение за типа услуга „разпределяне/указване на типове услуга“ / последователност от:
1. обозначения на категория (незадължителни), първото – изобщо, всяко следващо – в категорията с непосредствено предхождащото го обозначение
2. обозначение на тип услуга в категорията с непосредствено предхождащото обозначение, ако има такова, в противен случай – обозначение на тип услуга изобщо
3. обозначение за край
Определението е на обозначения тип услуга и за клиенти за услуга от този тип.

Адресно допълнение:

Изисквано начално припокриване – брой обозначения спрямо възел и обозначения за край, които трябва да съвпадат последователно от началото в сравнявани адреси – цяло число без знак
Сравнявани адреси са, от една страна, адрес по пътя до местоназначение на пакет, и от друга – адресът на източник на този пакет или друг адрес, установен за целта.

Разновидности:

Частно признато определение на тип услуга за клиенти – определение на тип услуга за клиенти, състоящо се от обозначения за частна употреба

Общопризнато определение на тип услуга за клиенти – определение на тип услуга за клиенти, състоящо се от обозначения за обществена употреба

Обяснения

услуга „разпределяне/указване на типове услуга“ – разпределяне/указване на определения на типове услуга за клиенти
обозначение за типа услуга „разпределяне/указване на типове услуга“ – число нула

обозначение на категория – номер на категория изобщо или като подкатегория измежду подкатегориите на дадена категория – цяло положително число

обозначение на тип услуга – номер на тип услуга в дадена категория или изобщо – цяло положително число

обозначение за край – обозначение за край на последователност от обозначения – число нула

обозначение за частна употреба – обозначение предназначено за частна употреба
обозначение за обществена употреба – обозначение предназначено за обществена употреба

(5) Обозначение за разпределителен сървър / Обозначение на дърво от възли

Подтипове:

1) Обозначение за разпределителен сървър

Обозначение за разпределителен сървър е:
– число нула

2) Обозначение на дърво от възли

Обозначение на дърво от възли е:
– обозначението на корен на дървото от възли

Разновидности:

Обозначение за частно определен разпределителен сървър
Частно прието обозначение на дърво от възли

Обозначение за обществено определен разпределителен сървър
Общоприето обозначение на дърво от възли

Обяснения

разпределителен сървър – сървър, разпределящ обозначенията на отправни възли за зададени местонахождения на възли за адреси от тип „съставно местонахождение на възел“ и на начални възли за зададени определения на възли за адреси от тип „съставно определение на възел“

дърво от възли – съвкупност от възли с адреси от тип „съставно местонахождение на възел“ с едно и също обозначение на отправен възел за зададени местонахождения на възли

корен на дърво от възли – отправният възел, спрямо който са адресите, чрез които е определено дървото от възли
обозначение на корен на дърво от възли – обозначението на отправен възел за зададени местонахождения на възли, чрез което е определено дървото от възли

Обозначение на тип на адрес

За обозначаване на тип и указване на структура и допълнения на адресите бива използван:
– код на тип адреси – цяло число без знак

Кодове на типове адреси:

Тип адреси Код
Частно прието съставно местонахождение на възел 0
Общоприето съставно местонахождение на възел 1
Частно прието съставно определение на възел 2
Общоприето съставно определение на възел 3
Частно признато определение на тип услуги за сървър 4
Общопризнато определение на тип услуги за сървър 5
Частно признато определение на тип услуга за клиенти 6
Общопризнато определение на тип услуга за клиенти 7
Обозначение за частно определен разпределителен сървър
Частно прието обозначение на дърво от възли
8
Обозначение за обществено определен разпределителен сървър
Общоприето обозначение на дърво от възли
9

Протоколна подредба на адресни данни

Подреждане на адресни данни за употреба по мрежови протоколи

За употреба по мрежови протоколи, адрес и съпътстващи го данни биват подреждани в адресна последователност.

Адресна последователност е последователността от:
1. код на тип адреси
2. адрес от този тип
3. адресни допълнения (при наличие за типа)

Структура на съставните части на адресна последователност

1) Код на тип адреси

Кодът на тип адреси е:
– цяло число без знак

2) Адрес

При типове адреси:
– частно прието съставно местонахождение на възел
– общоприето съставно местонахождение на възел
– частно прието съставно определение на възел
– общоприето съставно определение на възел
адресът има следната структура:
– последователност:
1. поредица от цели числа без знак; завършва с число нула.
2. поредица от цели числа без знак; завършва с число нула.

При типове адреси:
– частно признато определение на тип услуги за сървър
– общопризнато определение на тип услуги за сървър
– частно признато определение на тип услуга за клиенти
– общопризнато определение на тип услуга за клиенти
адресът има следната структура:
– поредица от цели числа без знак; завършва с число нула.

При типове адреси:
– обозначение за частно определен разпределителен сървър / частно прието обозначение на дърво от възли
– обозначение за обществено определен разпределителен сървър / общоприето обозначение на дърво от възли
адресът има следната структура:
– цяло число без знак

3) Адресни допълнения

При типове адреси:
– частно признато определение на тип услуги за сървър
– общопризнато определение на тип услуги за сървър
– частно признато определение на тип услуга за клиенти
– общопризнато определение на тип услуга за клиенти
в адресната последователност бива включено адресно допълнение:
– цяло число без знак

Запис при обмен

При двоичен обмен по мрежови протоколи, целите числа без знак са във вид:
бинарна индикатори-терминация секвенция

При двоичен обмен по мрежови протоколи, при използване на адресни полета с фиксиран размер биват прилагани следните правила:

1) Запълване на неизползвани битове

След записване на адресна последователност в адресно поле с фиксиран размер, всеки оставащ неизползван бит в адресното поле бива установен в 0.

2) Пренебрегване на оставащи крайни нули

При записване на адресна последователност в адресно поле с фиксиран размер, ако са заети всички битове на адресното поле и от последователността не остават незаписани битове със стойност едно, адресната последователност бива счетена за записана в това поле.

3) Довършване на адресна последователност

При разпознаване на адресна последователност, прочетена от адресно поле с фиксиран размер, за завършеност на последователността: ако са необходими повече битове, отколкото са наличните в последователността, към нея биват добавени подходящият брой битове със стойност 0.

Обяснения

поле – място в пакет – за данни с дадено предназначение; адресно поле – поле за адресна последователност

размер – брой разреди

писане – копиране на данни в пакет
четене – копиране на данни от пакет

Избор на език Обратна връзка