Идеалистико-прагматическа система за мрежово адресиране
на български език
Idealistico-Pragmatical System for Network Addressing
in English Language