Бинарна индикатори-терминация секвенция
на български език
Binary Indicators-Termination Sequence
in English Language